Regulament campanii

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Baby Boom

1. Organizatorul campaniei
Campania promoţională “ Baby Boom Daiichi ” ,denumită în cele ce urmează „Campania” sau „Campania promoţională” este organizată de Societatea Noua Luni SRL, cu sediul in Str. Baba Novac 19A, parter, Spatiul Comercial nr. 4, camera 2, scara 2, Bucuresti, Romania , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14581/2004, Cod unic de inregistrare RO16753722, numar de inregistrare in registrul de evidenţa a prelucrarilor de date cu caracter personal: 22830, reprezentata de Administrator Xtense Management SRL prin domnul Alexandru Petrovici, în calitate de VANZĂTOR, denumită în continuare „Organizator”.

Regulamentul Oficial („Regulamentul”) este întocmit şi va fi disponibil în mod gratuit la solicitarea oricărui participant.

Campania se desfăşoară cu respectarea prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

2. Durata Campaniei şi aria de desfasurare
Campania demarează la data de 02.03.2023 şi se încheie la data epuizării stocului, dar nu mai târziu de data de 05.03.2023 (denumită în continuare “Durata”), în conformitate cu termenii şi conditiile prevăzute în prezentul Regulament. Campania se desfăşoară pe magazinul online „daiichi.ro”, site care apartine firmei SC NOUA LUNI SRL.

3. Produse participante
Produsele participante la aceasta Campanie se regasesc in anexa nr. 1.

4. Dreptul la participare
Campania se adresează persoanelor fizice, cu vârsta de peste 18 ani, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în cele ce urmează „Participanţi”).

Prin participarea la Campanie, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Participarea la această Campanie implică acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament. 

5. Mecanismul Campaniei
Participarea la Campanie se va face în mod voluntar prin achiziţionarea de către Participant a oricărui produs regăsit în tabelul din anexa de la punctul nr.3. La achiziționarea unui produs menționat, Participantul primeşte reducerea menționată în tabel, din preţul întreg al produsului prin introducerea in cosul de cumparaturi de pe site-ul ”daiichi.ro”, a codului de reducere specificat in anexa nr 1. În cazul în care Participantul refuză reducerea, Participantului nu i se va oferi contravaloarea acestuia în bani.

6. Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instantele judecătoresti romane competente.

7. Regulamentul Campaniei
Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condițiilor prezentului Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, prin întocmirea unui act aditional, urmand ca orice modificare să fie adusă la cunostința publicului pe site-ul daiichi.ro, in sectiunea dedicata denumita „Regulament Campanii”.

Regulamentul Campaniei este întocmit în confirmitate cu legile din Romania.

Prezentul regulament a fost redactat și semnat în 2 exemplare, astăzi, 24.02.2023

ORGANIZATORUL
Noua Luni SRL
Administrator
prin administrator Xtense Management
SRL reprezentată de domnul
Alexandru Petrovici